Algemene voorwaarden

§1. Algemene bepalingen


1. Deze Algemene Handelsvoorwaarden, hierna te noemen "AV", regelen de regels voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten van verkoop van goederen door Trade Master Sp. z o.o. aan andere entiteiten, hierna te noemen "Kopers" of "Kopers". De AV maken integraal deel uit van elke verkoopovereenkomst tussen Trade Master Sp. z o.o. en Kopers. De wijziging of uitsluiting van individuele bepalingen van de AV kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke toestemming van Trade Master Sp. z o.o. op straffe van ongeldigheid.

2. In geval van verschillen tussen de inhoud van deze AV en de inhoud van het contract tussen de partijen, zijn de bepalingen van het contract van toepassing.

3. Derde Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de verkoop van goederen die in de periode vanaf 07.09.2020 worden gesloten tussen Trade Master Sp. z o.o. en Kopers die ondernemer zijn in de zin van de Wet op de Vrijheid van Economische Activiteit.

4. De Algemene Voorwaarden worden meegedeeld aan en aanvaard door de Koper ten laatste bij het plaatsen van een bestelling.

5. Trade Master Sp. z o.o. voert de verkoop uitsluitend uit voor entiteiten die zakelijke activiteiten uitvoeren. De vennootschap behoudt zich het recht voor om de documenten met betrekking tot de bedrijfsactiviteit te controleren, d.w.z. een actueel uittreksel uit het Rijksregister (wanneer de Cliënt een rechtspersoon is) of een inschrijving in het Centraal Ondernemingsregister en Informatie (wanneer de Cliënt een natuurlijk persoon is die een bedrijf runt), alvorens de opdracht ter uitvoering ervan in te dienen.


§2 Prijsaanbieding


Trade Master Sp. z o.o. verkoopt goederen aan de koper tegen de actuele prijslijst. Mogelijke kortingen zijn van toepassing op promotionele acties of individuele afspraken met de klant. Trade Master behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan klanten, tenzij dit vooraf individueel is overeengekomen.

2. Eventuele kortingen die door Trade Master Sp. z o.o. worden toegekend, vereisen individuele schriftelijke afspraken tussen de partijen.

3. Indien de prijzen worden vastgesteld in een andere valuta dan de Euro (EURO), zal de factuurprijs het equivalent in EURO zijn van de respectieve wisselkoers tegen de verkoopkoers van de respectieve valuta die door de Europäische Zentralbank, EZB, op de datum van de factuur wordt aangekondigd, tenzij beide partijen, in het stadium van de voorafgaande onderhandelingen voorafgaand aan de bestelling, anders overeenkomen.

4. De huidige wisselkoersen voor de verkoop van de valuta's van de Europäische Zentralbank, EZB zijn beschikbaar op de website https://www.ecb.europa.eu/paym/html/index.en.html.


§3. Bestellingen


De bestelling wordt ook geplaatst:
a) op het moment van levering aan de Verkoper in tekstvorm (aangetekende brief, fax naar het telefoonnummer: 0032 479 75 16 55, e-mail) met minstens: vermelding van de naam van de goederen, de hoeveelheid goederen met het catalogusnummer, de meeteenheid, de plaats en het adres van levering, de exacte naam, het adres en het telefoonnummer van de Koper en een contactpersoon van de kant van de Koper, vermelding van de gegevens die het mogelijk maken de BTW-factuur uit te reiken, evenals het indienen van een verklaring van toestemming om BTW-facturen uit te reiken zonder de handtekening, de handtekening en het stempel van een persoon die gemachtigd is om bestellingen te plaatsen, het bedrijfsstempel;
b) in elektronische vorm op de website van Trade Master Sp. z o.o., conform de voorwaarden voor het plaatsen van bestellingen in de Trade Master Sp. z o.o. internetwinkel.

2. Bovendien moet bij elke bestelling de wijze van levering worden vermeld (met eigen vervoer of georganiseerd door het bedrijf, met of zonder lossing). De transportkosten worden voor elke bestelling afzonderlijk bepaald.

Derde bestellingen worden overgedragen voor uitvoering na schriftelijke aanvaarding door de klant van de leveringsvoorwaarden, weergegeven in het document "Bevestiging van de bestelling". Bij vooruitbetaling vindt de uitvoering van de bestelling (inclusief het plaatsen van een bestelling bij de fabrikant of leverancier) plaats nadat de betaling op de rekening van Trade Master Sp. z o.o. is bijgeschreven.

4. geen bezwaren van de klant:
a) binnen 2 uur na verzending van het document voor bestellingen met een doorlooptijd van 24 uur,
b) binnen 8 uur na verzending van het document voor bestellingen met een doorlooptijd van meer dan 24 uur worden behandeld als aanvaarding van de gepresenteerde commerciële voorwaarden, zonder voorbehoud

 1. Alle catalogi, presentaties, etc. van Trade Master Sp. z o.o., inclusief die met de kenmerken van een aanbieding (inclusief de naam "aanbieding"), gericht aan zowel het grote publiek als aan een specifiek aangewezen klant/contractant, zijn alleen voor informatieve doeleinden en zijn niet bindend voor de Verkoper, en vormen slechts een uitnodiging tot het plaatsen van Bestellingen door de Koper, op basis van de daarin aangegeven goederenomschrijvingen en leveringsvoorwaarden, inclusief de prijzen. In geen geval vormen ze een aanbod in de zin van artikel
 2. Voor elke voltooide bestelling wordt een BTW-factuur uitgereikt.
 3. Voor bestellingen met een waarde van meer dan 10.000 euro netto behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling pas uit te voeren na ondertekening van het verkoopscontract.

 • 4. leveringsvoorwaarden, vervoer

 1. De uitvoering van de Bestelling begint op het moment dat alle technische en commerciële twijfels zijn weggenomen, alsook na de betaling van het volledige voorschot door de Koper, indien dit vooraf door de Partijen is overeengekomen. De leveringsdatum van het bestelde assortiment dat in het magazijn van Trade Master Sp. z o.o. beschikbaar is, is meestal 1 tot 2 werkdagen vanaf het moment van het plaatsen van de bestelling of het betalen van de betaling of vooruitbetaling. Leveringen rechtstreeks van de fabrikant vinden plaats op een datum die de partijen individueel zijn overeengekomen.
 2. Tweede De in de offerte vermelde datum van voltooiing van de opdracht wordt geraamd op de datum van de offerte en kan worden gewijzigd, aangezien deze termijn afhankelijk is van de uitvoering van de opdracht door de fabrikant.
 3. Derde De hierboven vermelde levertijden zijn indicatief voor de tijdstippen waarop de meeste bestellingen worden gerealiseerd. Deze tijden kunnen worden verlengd. De tijd waarna de bestelde producten naar de koper gaan bestaat uit het tijdstip van voltooiing van de bestelling en de tijd die nodig is voor het koeriersbedrijf om het pakket op het door de koper aangegeven adres af te leveren, maar hier zijn alleen de werkdagen bij inbegrepen.
 4. De prijzen in de aanbiedingen en catalogi zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten van de bestelde goederen zijn voor rekening van de koper. De verzendkosten worden apart geprijsd, afhankelijk van het gewicht, de grootte en het land van bestemming van de zending.

5 Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen naar de klant verzonden onder de voorwaarden van de Incoterms 2010 EXW-hoofdkantoor of -tak van Trade Master.


 • 5. Garantie/reputatie

 1. De garantie voor de gekochte goederen wordt door Trade Master Sp. z o.o. verleend voor een periode van maximaal 12 maanden vanaf de datum van levering in overeenstemming met de volgende voorwaarden, tenzij op de garantiekaart anders is bepaald.
 2. Partijen sluiten hierbij de aansprakelijkheid van Trade Master Sp. z o.o. uit onder de garantie voor fysieke gebreken van aan Koper verkochte goederen.
 3. Derde De garantieaansprakelijkheid dekt alleen defecten die het gevolg zijn van oorzaken die buiten de controle van de klant vallen.
 4. Trade Master Sp. z o.o. is niet aansprakelijk voor gebreken in producten die het gevolg zijn van:
  a) onjuist, niet volgens het beoogde gebruik en de gebruiksaanwijzing van het product, onjuiste installatie, onderhoud, transport, lossen, opslag, fouten van de Koper en ontwerp- of uitvoeringsfouten van derden,
  b) reparaties, verbouwingen en constructiewijzigingen die door een onbevoegde entiteit anders dan Trade Master Sp. z o.o. zijn uitgevoerd of die het gevolg zijn van het gebruik van door Trade Master Sp. z o.o. onbevoegde onderdelen zonder toestemming van de Trade Master.
  c) alle externe oorzaken, zoals mechanische of chemische schade, alsmede schade als gevolg van de gevolgen van natuurlijke slijtage, d.w.z. slijtage die niet het gevolg is van een defect in materiaal of vakmanschap, toevallige gebeurtenissen en overmacht.
 5. Trade Master Sp. z o.o. is niet aansprakelijk jegens Koper voor gebreken in het product dat door Koper is vervaardigd met behulp van door Trade Master Sp. z o.o. geleverde producten.
 6. Een klacht kan alleen door de Koper worden ingediend. Rechten uit hoofde van de garantie kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder schriftelijke toestemming van Trade Master Sp. z o.o. De aansprakelijkheid onder de garantie is beperkt tot de nettowaarde van de geclaimde goederen die door het gebrek zijn aangetast.
 7. De koper is verplicht de ontvangen goederen met de nodige zorgvuldigheid en rekening houdend met het professionele karakter van het bedrijf, onmiddellijk te onderzoeken op het bestaan van openlijke gebreken en tekorten in hoeveelheden. De koper is verplicht elk product vóór de installatie of het gebruik ervan te onderzoeken en Trade Master Sp. z o.o. onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele onregelmatigheden. Gebreken die niet op bovenstaande wijze zijn gemeld, vallen niet onder de garantieclaims.
 8. De klacht moet schriftelijk worden ingediend (info@tradeumaster.com) en moet bevatten: het verkoopfactuurnummer, de originele garantiekaart (indien van toepassing), het fabrieksnummer van het apparaat, een beschrijving van het defect.
 9. Alvorens de zending te ontvangen (ontvangstbewijs op de vrachtbrief) is de koper verplicht de verpakking van het product (en het product zelf indien mogelijk) zeer zorgvuldig te onderzoeken op zichtbare schade tijdens het transport en alle stappen te ondernemen om de aansprakelijkheid van de vervoerder vast te stellen en een passend schaderapport op te stellen.
 10. Onmiddellijk na ontvangst van de zending (ontvangstbewijs op de vrachtbrief) dient de koper in aanwezigheid van de vervoerder het product uit te pakken en te onderzoeken op kwantiteit en kwaliteit, met name op zichtbare schade die tijdens het transport kan zijn ontstaan. Eventuele gebreken of schade aan het product moeten in het schaderapport worden vermeld. Bij grote leveringen van goederen en/of leveringen in verzamelverpakking, die niet in aanwezigheid van de koerier kunnen worden gecontroleerd of te tijdrovend zouden zijn, is de koper verplicht de goederen grondig te onderzoeken en de verkoper zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na de datum van aanvaarding van de levering, schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele gebreken. Dit ontslaat de koper echter niet van de in punt 8 bedoelde verplichting.
 11. De aanvaarding van de goederen door de koper zonder de in de punten 8 en 9 bedoelde zorgvuldigheid te betrachten, wordt geacht de juistheid van de levering te bevestigen.
 12. het indienen van een klacht dient altijd schriftelijk te geschieden op het klachtenformulier en dient vergezeld te gaan van een schaderapport en fotodocumentatie overeenkomstig de instructies op dit formulier.
 13. indien blijkt dat het gebrek het gevolg is van omstandigheden waarvoor Trade Master Sp. z o.o. niet verantwoordelijk is, zal de koper aan Trade Master Sp. z o.o. alle kosten vergoeden die verband houden met het klachtenproces, d.w.z. in het bijzonder de kosten van transport van producten, reizen, servicekosten, juridische kosten. De betaling van de in de vorige zin bedoelde kosten sluit niet uit dat Trade Master Sp. z o.o. aanspraak kan maken op schadevergoeding op algemene voorwaarden.

 14. de kosten voor het verzenden van de geadverteerde goederen ter reparatie en na reparatie zijn voor rekening van de koper.Indien de klacht wordt geaccepteerd, zijn de kosten van het transport naar de klant voor rekening van Trade Master Sp. z o.o. 

  15. Vorderingen die voortvloeien uit de klacht vormen geen grond voor het achterhouden van de betaling voor de geleverde goederen.

 • 6 Retourzendingen van goederen

 1. Terugzending van goederen is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van de verkoper. Trade Master Sp. z o.o. kan de toestemming afhankelijk stellen van de betaling door de Koper van de afwijking van het bedrag dat 20% (twintig) van de netto waarde van de bestelling uitmaakt of hoger indien de kosten verbonden aan de aankoop en uitvoering van de bestelling dit bedrag overschrijden.
 2. De koper heeft het recht om de goederen met toestemming van de verkoper te retourneren, mits er geen schade aan de goederen en hun verpakking is en de volledige kosten van het transport van de geretourneerde goederen naar het magazijn van waaruit de levering aan de koper plaatsvond, worden gedekt.
 3. De derde verrekening voor de geretourneerde goederen gebeurt door het uitreiken en leveren van een corrigerende factuur met een boekhoudkundige nota aan de koper.
 4. Overweging met betrekking tot de mogelijkheid om de goederen te retourneren is alleen van toepassing op bestellingen tot 3 maanden na de datum van de factuur.
 5. Binnen 30 dagen na de datum van aanvaarding van de retourzending ontvangt de koper documenten ter correctie van de bestaande regelingen.

 

 • 7. betalingsvoorwaarden
 1. het verlenen van het recht op aankoop met een verlengde betalingstermijn is mogelijk mits wordt voldaan aan de eisen van de bij Trade Master Sp. z o.o. geldende procedures. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de Sales Manager van Trade Master .

 • 8 Slotbepalingen
 1. De exclusieve plaats van uitvoering van alle verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst is Wrocław.
 2. De AV zijn uitsluitend onderworpen aan het Europees recht en worden in overeenstemming daarmee geïnterpreteerd. De overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Europees recht.
 3. voor alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de overeenkomst is de bevoegde rechtbank de rechtbank die bevoegd is voor de statutaire zetel van Trade Master Sp. z o.o.
 4. In zaken die niet zijn geregeld, zijn de bepalingen van het Poolse recht, met name het burgerlijk wetboek, van toepassing.
 5. De titels van de afzonderlijke punten van deze AV zijn alleen ingevoerd om het gebruik van de tekst te vergemakkelijken en hebben geen juridische betekenis, zodat de tekst van de AV niet op basis daarvan kan worden geïnterpreteerd.
 6. Indien afzonderlijke bepalingen van deze AV ongeldig of ondoeltreffend blijken te zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid en doeltreffendheid van de overige bepalingen. In een dergelijk geval verbinden de partijen zich ertoe dergelijke bepalingen vast te stellen die de voorafgaande wensen van de partijen op doeltreffende wijze weerspiegelen, en bij gebrek aan consensus hierover zijn de relevante bepalingen van het toepasselijke recht van toepassing.
 7. Indien de overeenkomsten of ABV's in Belgische en buitenlandse talen zijn opgesteld, is de authentieke taal de Belgische taal. In geval van verschillen tussen de Belgische en de vreemde taalversie is de formulering van de Belgische versie doorslaggevend.
 8. Trade Master Sp. z o.o. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze AV.
 9. deze AV zijn van toepassing op de verkoopcontracten die zijn gesloten en de leveringen die zijn verricht in de periode vanaf 07.09.2020.

 

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Sklep internetowy Shoper.pl