Privacybeleid

Privacybeleid 

Met respect voor de rechten van onze klanten en met inachtneming van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, willen wij u informeren over onze principes voor het verzamelen, verwerken, beveiligen, overdragen en gebruiken van persoonsgegevens en willen wij u informeren met wie u contact kunt opnemen in zaken die betrekking hebben op persoonsgegevens.

Overeenkomstig de voorschriften van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening inzake gegevensbescherming), hierna "de verordening" genoemd, delen wij dat mee:

1. Persoonlijke gegevensbeheerder

De beheerder van de persoonsgegevens, hierna te noemen "Beheerder" of "wij" is Trade Master Sp. z o.o. Trade Master Sp. z o.o., ingeschreven bij de nationale rechtbank onder nummer: 0000840468, fiscaal identificatienummer: 899-287-94-12 REGON: 386022502 met plaats op 62 STARS OF Straat / 12/2 53-413 WROCŁAW.

De beheerder van de persoonsgegevens is verantwoordelijk voor een veilig gebruik van de persoonsgegevens, in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.


2. Contact met de beheerder

Contactgegevens van de beheerder:

- e-mail info@tradeumaster.com

- correspondentieadres: Gwiażdzista Straat / 12/2 53-413 WROCŁAW POLAND


3. Algemene bepalingen

Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens alleen voor de specifieke, wettelijk gerechtvaardigde doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De reikwijdte van de persoonsgegevens, het doel van de verwerking ervan, de rechtsgrondslag van die verwerking, de periode van verwerking en de categorieën ontvangers van de gegevens vloeien voort uit de wettelijke eisen die aan de beheerder worden gesteld en de aard en omvang van de door de betrokkene verrichte activiteiten. Wij verbinden ons ertoe de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonsgegevens te waarborgen. Alle medewerkers van de winkel zijn goed opgeleid in de verwerking van persoonsgegevens.


4. De reikwijdte van de verzamelde gegevens

Wij verzamelen de volgende persoonlijke gegevens in onze winkel:

 

- Bedrijfsnaam, voor- en achternaam - bij het plaatsen van een bestelling vragen wij onze klanten de namen van de bedrijven en persoonlijke gegevens van de personen die de bedrijven vertegenwoordigen op te geven, zodat de bestellingen op de juiste manier worden uitgevoerd.

 

- Bedrijfsadres of leveringsadres - we hebben het nodig om de bestelde goederen te versturen.

 

- Telefoonnummer - het gebeurt dat we onze klanten via SMS op de hoogte brengen van de verzending van de goederen. Soms bellen we ook om de bestelling te bevestigen, of in geval van onverwachte gebeurtenissen zoals een gebrek aan goederen in het magazijn, terwijl we een voordelige oplossing bieden.

 

- E-mailadres - via e-mail sturen we een orderbevestiging en nemen we contact op met onze klanten. We kunnen ook een nieuwsbrief sturen naar het opgegeven e-mailadres als onze klant geabonneerd is op onze nieuwsbrief.

 

- IP-adres - informatie die voortvloeit uit de algemene regels van internetverbindingen, zoals het IP-adres (en andere informatie in de systeemlogboeken), wordt door de serverbeheerder voor technische doeleinden gebruikt. IP-adressen kunnen ook worden gebruikt voor statistische doeleinden - om algemene demografische informatie te verzamelen (bijvoorbeeld over de regio van waaruit de verbinding wordt gemaakt).

 

- Cookies - onze winkel maakt gebruik van de cookie-technologie om de site aan te passen aan de individuele behoeften van de bezoekers. De klant kan ermee instemmen dat de door hem/haar ingevoerde gegevens worden onthouden en dat hij/zij deze kan gebruiken zonder de volgende keer dat hij/zij de website van de winkel bezoekt opnieuw in te voeren. De eigenaars van andere sites hebben geen toegang tot deze gegevens. Als de klant niet akkoord gaat met het personaliseren van de site, stellen wij voor om de cookies uit te schakelen in de opties van de webbrowser.

5. Het doel van de gegevensverwerking door de beheerder, de rechtsgrondslag voor de verwerking en de periode waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen:

5.1 Doel van de gegevensverwerking: Acties ondernemen op verzoek van de betrokkene (bijv. antwoorden geven, een aanbod voorbereiden, toegang tot het aanbod van de internetwinkel).

Rechtsgrondslag van de verwerking: Artikel 6, lid 1, onder b), van de verordening ("uitvoering van de overeenkomst")

Houdbaarheid: De gegevens worden opgeslagen voor de periode die nodig is voor de uitvoering, beëindiging of afloop van het contract en voor de verjaringstermijn van eventuele vorderingen.

5.2 Doel van de gegevensverwerking: Sluiting en uitvoering van het contract (met inbegrip van het waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening)

Rechtsgrondslag voor de verwerking: Artikel 6, lid 1, onder b), van de verordening ("uitvoering van het contract")

Houdbaarheid: De gegevens worden opgeslagen voor de periode die nodig is voor de uitvoering, beëindiging of afloop van het contract en de afrekeningen en voor de periode waarna eventuele claims zijn verjaard.

5.3 Doel van de gegevensverwerking: Het uitvoeren van direct marketing (het sturen van berichten naar zorgvuldig geselecteerde individuele klanten, in individueel contact, om een direct antwoord te verkrijgen)

Rechtsgrondslag voor de verwerking: Artikel 6, lid 1, onder f), van de verordening ("rechtmatige belangen van de beheerder")

Houdbaarheid: De gegevens worden opgeslagen voor de periode waarna eventuele claims zijn verjaard. Indien de betrokkene effectief bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn of haar persoonlijke gegevens, zal de beheerder de gegevens niet langer verwerken voor direct marketing doeleinden.

5.4 Doel van de gegevensverwerking: Gedrag van marketing

Rechtsgrondslag voor de verwerking: Artikel 6, lid 1, onder a), van de verordening ("toestemming van de betrokkene")

Houdbaarheid: De gegevens worden opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar toestemming voor verdere verwerking voor marketingdoeleinden intrekt.

5.5 Doel van de gegevensverwerking: Uitgifte, inning en opslag van facturen en boekhoudkundige documenten en het bijhouden van de boekhouding.

Rechtsgrondslag voor de verwerking: Artikel 6, lid 1, onder c), van de verordening ("nakoming van de wettelijke verplichting") in samenhang met artikel 74, lid 2, van de wet op de boekhouding en in samenhang met artikel 86, lid 1, van de wet op de belastingverordening.

Opslagtermijn: De gegevens worden bewaard gedurende de periode waarin de boekhouding en de boekhouding wettelijk verplicht zijn (d.w.z. gedurende vijf jaar vanaf het begin van het jaar dat volgt op het boekjaar waarop de gegevens betrekking hebben) en gedurende de periode waarna eventuele belastingschulden zijn verjaard.

5.6 Doel van de gegevensverwerking: Voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden

Rechtsgrondslag voor de verwerking: Artikel 6, lid 1, onder b), van de verordening ("contractuele uitvoering") of artikel 6, lid 1, onder c), van de verordening ("nakoming van een wettelijke verplichting").

Houdbaarheid: De gegevens worden bewaard gedurende 1 jaar na het verstrijken van de garantie of de afwikkeling van de claim, en later voor de periode waarna eventuele claims zijn verjaard.

5.7 Doel van de gegevensverwerking: Om te reageren op klachten binnen de tijd en de vorm die de wet voorschrijft.

Rechtsgrondslag voor de verwerking: Artikel 6, lid 1, onder c), van de verordening ("nakoming van de wettelijke verplichting")

Houdbaarheid: De gegevens worden bewaard gedurende 1 jaar na het verstrijken van de garantie of de afwikkeling van de claim, en later voor de periode waarna eventuele claims zijn verjaard.

5.8 Doel van de gegevensverwerking: De uitdrukking van de mening van de klant

Rechtsgrondslag voor de verwerking: Artikel 6, lid 1, onder a), van de verordening ("toestemming van de betrokkene")

Houdbaarheid: De gegevens worden opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar toestemming voor verdere verwerking van zijn of haar gegevens voor dit doel intrekt.

5.9 Doel van de gegevensverwerking: Het opsporen en voorkomen van misbruik

Rechtsgrondslag voor de verwerking: Artikel 6, lid 1, onder c), van de verordening ("nakoming van de wettelijke verplichting")

Houdbaarheid: De gegevens worden opgeslagen voor de duur van het contract, en later voor de periode waarna de vorderingen uit hoofde van het contract verjaren. Indien de bewindvoerder vorderingen indient of de bevoegde autoriteiten daarvan in kennis stelt - voor de duur van een dergelijke procedure en "gedurende vijf jaar vanaf het begin van het jaar dat volgt op het boekjaar waarin de verrichtingen, transacties en procedures definitief zijn voltooid, terugbetaald, afgewikkeld of verjaagd".

5.10 Doel van de gegevensverwerking: Het vaststellen, verdedigen en doen gelden van vorderingen, opgeworpen door of tegen de beheerder (met inbegrip van de verkoop van vorderingen aan een andere entiteit)

Rechtsgrondslag voor de verwerking: Artikel 6, lid 1, onder f), van de verordening ("het rechtmatige belang van de voor de verwerking verantwoordelijke") in samenhang met artikel 74, lid 2, van de wet op de boekhouding

Houdbaarheid: De gegevens worden gedurende een bepaalde periode opgeslagen:

waarna de contractuele vorderingen verjaren,

in geval van een vordering van de beheerder in het kader van een civielrechtelijke, strafrechtelijke of fiscale procedure moeten de boekhoudkundige bewijsstukken (waaronder eventueel persoonsgegevens) worden bewaard "gedurende vijf jaar vanaf het begin van het jaar dat volgt op het boekjaar waarin de verrichtingen, transacties en procedures definitief zijn afgewikkeld, terugbetaald, afgewikkeld of verjaagd",

voor een periode waarin de beheerder de juridische gevolgen van de niet-naleving van de verplichting kan ondervinden, bijvoorbeeld door een administratieve sanctie te ontvangen.

 


6. De ontvangers van de gegevens

Om de overeenkomst uit te voeren en de goede werking van de websites van de beheerder te waarborgen, maakt de beheerder gebruik van de diensten van externe entiteiten die met hem/haar samenwerken (bijvoorbeeld: postkantoren, koeriers, betalingsdienstaanbieders). Persoonsgegevens worden alleen aan externe entiteiten doorgegeven indien en voor zover dat nodig is voor het doel van de verwerking. De overgedragen persoonsgegevens mogen door externe entiteiten alleen worden gebruikt voor het doel van de door de beheerder opgedragen taak.

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan de volgende personen, in samenwerking met de beheerder, de ontvangers:

entiteiten die zich bezighouden met post-, koeriers- en soortgelijke activiteiten (bv. koeriersmakelaars) - voor zover dit nodig is voor de bezorging en de correspondentie,

entiteiten die betaalkaarten of elektronische betalingen verwerken - voor zover dat nodig is om deze betalingen te verwerken,

geselecteerde entiteiten die namens de administrateur optreden bij de behandeling van boekhoudkundige, fiscale, adviserende, juridische en incassokwesties (met inbegrip van entiteiten die vorderingen kopen) - voor zover dit nodig is om een specifiek verwerkingsdoel te bereiken,

entiteiten die technische ondersteuningsdiensten verlenen aan de beheerder en aanbieders van IT-oplossingen die de beheerder in staat stellen zijn activiteiten uit te voeren (bijvoorbeeld softwareleveranciers, e-mailleveranciers en hostingproviders) - de beheerder stelt de persoonsgegevens alleen ter beschikking van een betrouwbare leverancier die namens hem optreedt, indien en voor zover dat nodig is om een specifiek verwerkingsdoel te bereiken,

aanbieders van oplossingen voor de uitdrukking/publicatie van klantenfeedback - voor zover dat nodig is om een mening te geven.


7. Toezending van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte

In verband met het gebruik van Google Analitics kunnen persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (met inbegrip van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) worden doorgegeven aan Google LLC - zie ook het hoofdstuk "Analyse van het internet". Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens op de systemen van Google worden verwerkt, kunt u gebruik maken van de Google-tool en kiezen voor: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.


8. De rechten van de persoon wiens gegevens door de beheerder worden verwerkt

De verwerking van persoonsgegevens behoeft geen toestemming indien, onder andere: de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract of om actie te ondernemen voor het sluiten van het contract, voortvloeit uit een wettelijke verplichting van de Administrateur, of noodzakelijk is voor het realiseren van het wettelijk gerechtvaardigd belang van de Administrateur of derden. Indien de uiting van toestemming nodig is om persoonsgegevens voor een bepaald doel te kunnen verwerken, vraagt de beheerder om die toestemming. De verleende toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Hiertoe dient een verzoek te worden ingediend bij de administrateur per e-mail aan info@tradeumaster.com, per post of door een verzoek in persoon in te dienen bij de administrateur.

In geval van intrekking van de toestemming worden de gegevens niet meer verwerkt in het kader van de toestemming, maar de intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking, die op basis van de toestemming vóór de intrekking is uitgevoerd.

Overeenkomstig de beginselen van de verordening heeft de betrokkene ook het recht om de beheerder te verzoeken toegang te krijgen tot de hem of haar betreffende persoonsgegevens, deze te corrigeren, te wissen ("vergeten") of de verwerking ervan te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, alsmede het recht om de gegevens over te dragen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, kunt u zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van deze gegevens met het oog op marketing, met inbegrip van profilering, voor zover de verwerking verband houdt met direct marketing.

Om bovenstaande rechten te kunnen uitoefenen, moet een verzoek bij de administrateur worden ingediend per e-mail, per brief of door het persoonlijk bij de administrateur in te dienen. De contactgegevens van de beheerder staan aan het begin. Om er zeker van te zijn dat de persoon die een dorp indient het recht heeft om het in te dienen, kan de administrateur om aanvullende informatie vragen die de identiteit van de aanvrager bevestigt.

De bepalingen van de verordening geven aan in hoeverre elk van deze rechten kan worden uitgeoefend. Dit is met name afhankelijk van de rechtsgrondslag en het doel van de verwerking van persoonsgegevens door de beheerder. Bovengenoemde rechten kunnen niet vaker dan eens in de 6 maanden gratis worden uitgeoefend. Volgens artikel 12 van de verordening kan de voor de verwerking verantwoordelijke een vergoeding in rekening brengen indien de verzoeken van de betrokkene kennelijk ongerechtvaardigd of buitensporig zijn, met name wegens het permanente karakter ervan.

De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, d.w.z. de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens.

 


9. Verplichting of geen verplichting tot het verstrekken van persoonsgegevens

Het gebruik van de diensten van de beheerder en het verstrekken van persoonlijke gegevens is vrijwillig. De betrokkene is echter verplicht deze te verstrekken in verband met:

het sluiten van een contract met de beheerder - in dit geval is het verstrekken van persoonsgegevens een contractuele voorwaarde en is de betrokkene verplicht de vereiste gegevens te verstrekken als hij een contract met de beheerder wil sluiten. Telkens wanneer de omvang van de gegevens die nodig zijn om een contract te sluiten, aan de betrokkene wordt meegedeeld. Het gevolg van het niet verstrekken van de gegevens is dat het contract niet kan worden gesloten.

De Administrateur is verplicht zijn wettelijke verplichtingen na te komen - in dit geval is het verstrekken van persoonsgegevens een wettelijke voorwaarde die voortvloeit uit de regelgeving die de Administrateur de verplichting oplegt om persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld in verband met de verplichting om facturen en boekhoudkundige documenten uit te geven, te verzamelen en op te slaan en om een boekhouding bij te houden). Indien dergelijke gegevens niet worden verstrekt, kan de beheerder de aangegeven taken niet uitvoeren, waardoor het niet mogelijk is een overeenkomst te sluiten.


10. Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden

10.1 Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief wordt alleen verstuurd naar die Gebruikers die ermee hebben ingestemd en hun e-mailadres hebben opgegeven. De toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen kan te allen tijde worden ingetrokken door te klikken op de link voor ontslag in elke nieuwsbrief of door contact op te nemen met de beheerder op het in punt 2 vermelde adres.

10.2 Banner reclame

Banneradvertentie is een advertentie die, na het aanklikken ervan, de gebruiker naar een andere pagina verplaatst. Een banneradvertentie stelt u bijvoorbeeld producten voor die u hebt bekeken of soortgelijke producten. We kunnen ook advertenties van onze partners tonen.

Bannerreclame maakt gebruik van cookies of pixels. Directe informatie over u wordt niet opgeslagen. Er wordt alleen gebruik gemaakt van gepseudonimiseerde gegevens. Aanvullende informatie over cookies, pixels en retargeting/remarketing vindt u hieronder.

10.3 Cookies (cookies)

De websites van de beheerder maken gebruik van cookies ("cookies"). Dit zijn tekstbestanden die op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Met deze bestanden kan het gebruik van de website worden geanalyseerd en kan de webbrowser van de gebruiker worden geïdentificeerd. Door het maken van de juiste instellingen in de browser kunt u de installatie van cookies blokkeren - dit kan een beperking van de websitefunctionaliteit tot gevolg hebben.

De beheerder kan de gegevens in de cookies verwerken voor een anonieme analyse van de handelingen van de bezoekers, onderzoek naar hun gedrag (bijvoorbeeld het openen van bepaalde pagina's) om hen te voorzien van advertenties die zijn afgestemd op hun verwachte interesses, ook wanneer zij andere websites bezoeken die partners zijn in het advertentienetwerk van Google Inc. en Facebook Ireland Ltd. en om het beheer van de websites van de beheerder te verbeteren.

10.4 Onsite Targeting

De beheerder gebruikt de cookie-technologie om de activiteiten van bezoekers te analyseren (bijv. het openen van specifieke subpagina's) en kan de gebruiker reclame en/of speciale aanbiedingen aanbieden. Het doel van deze activiteiten is om de gebruiker de reclame-inhoud te presenteren die het beste past bij het gebied van zijn of haar zoekopdracht.

10.5 Retargeting, cookies van derden en het verzamelen van gegevens door derden voor bannerreclame doeleinden

De websites van de beheerder maken gebruik van retargetingtechnologie (remarketing).

De Administrator maakt gebruik van de diensten van derden, die gebruik maken van cookies op de website van de Administrator, deze zijn:

Google Analytics, Universal Analytics en Google Remarketing geleverd door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Voor details over de werking van deze diensten kunt u terecht op www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Zie ook https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl&gl=pl.

evenals van een dienst

Facebook Pixel geleverd door Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland). Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.facebook.com/about/privacy.

 

10.6 Hoe kunt u het opslaan van cookies blokkeren?

Om te voorkomen dat cookies worden opgeslagen, dient u de instellingen van uw browser te activeren om het opslaan van cookies alleen toe te staan als u hiermee akkoord gaat.

Om het gebruik van Administrator cookies te accepteren, door het blokkeren van het gebruik van cookies van derden, selecteert u de optie "Blokkeren van cookies van websites van derden" in uw browserinstellingen.

 

10.7 Concurrentie, marktstudies en opiniepeilingen

Elke wedstrijd en promotieactie heeft zijn eigen regels en voorschriften. Om deel te nemen aan de wedstrijden wordt de gebruiker gevraagd de in het reglement vermelde persoonsgegevens te verstrekken en in te stemmen met het gebruik door de organisator van de wedstrijd, met marktonderzoek of met een opiniepeiling van telecommunicatieapparatuur (telefoonnummer, e-mailadres) voor direct marketing door de Administrator. De verstrekte persoonsgegevens zullen worden verwerkt met het oog op het uitvoeren van de wedstrijd, het op de hoogte stellen van de winnaar en voor het doel van marktonderzoek of opiniepeiling van de gebruikers.

Antwoorden die in het kader van een marktonderzoek of opiniepeiling worden gegeven, worden niet aan derden ter beschikking gesteld of gepubliceerd.

11. Internet-analyse

De beheerder maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google. Google Analytics analyseert uw gedrag op de website met behulp van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor Google Analytics op te stellen en om andere diensten te leveren. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

De website wordt door Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()" geanalyseerd en daarom worden IP-adressen alleen in verkorte vorm verwerkt, waardoor het onmogelijk is om het adres direct aan de betreffende gebruiker te koppelen.

De gebruiker kan zich afmelden voor cookies door de juiste instellingen te maken in zijn browser. Dit kan de functionaliteit van de website beperken en het is mogelijk dat niet alle functies kunnen worden gebruikt.

De toestemming voor het verzamelen van persoonsgegevens kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens door Google worden verwerkt, kunt u gebruik maken van de Google-tool en kiezen voor de optie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

12. Serverlogbestanden

De webbrowser verstrekt gegevens over de handelingen van de gebruiker op de webpagina's van de beheerder, die worden opgeslagen in de serverlogbestanden. De op deze manier opgeslagen gegevensrecords bevatten de volgende gegevens: datum en tijd van het downloaden, naam van de geopende pagina, hoeveelheid gedownloade gegevens, evenals informatie over de productversie van de gebruikte webbrowser, IP-adres, URL van de referentiepagina (adres van de pagina vanwaar de gebruiker werd doorgestuurd),.

De gegevensrecords van het serverlogbestand worden geanalyseerd om fouten te verwijderen, de serverprestaties te beheren, te beschermen tegen DDoS-aanvallen en het aanbod aan te passen.

13. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor de geautomatiseerde besluitvorming over de rechtsgevolgen voor de betrokkene, met inbegrip van het opstellen van profielen.

14. Slotbepalingen

De webpagina's van de beheerder kunnen links naar andere webpagina's bevatten. Dergelijke websites werken onafhankelijk van de beheerder en staan op geen enkele wijze onder toezicht van de beheerder. De beheerder beveelt aan dat de beheerder, na het overschakelen naar andere sites, zijn eigen privacybeleid leest. De beheerder is niet verantwoordelijk voor de regels van de omgang met gegevens binnen deze sites.

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Sklep internetowy Shoper.pl