Regelgeving voor onlinewinkels

Regelgeving voor onlinewinkels 

§1 Algemene bepalingen


1.De eigenaar van de internetwinkel die opereert onder het adres www.tradeumaster.com is de firma Trade Master Sp. z o.o., ingeschreven bij de nationale rechtbank onder nummer: 0000840468, fiscaal identificatienummer: 899-287-94-12 REGON: 386022502 met plaats op 62 GWIAŹDZISTA Straat / 12/2 53-413 WROCŁAW.

2. Bestellingen in de online shop Trade Master Sp. z o.o. worden gerealiseerd in Euro's, in Europa.
4. De Trade Master biedt de mogelijkheid om buitenlandse orders in vreemde valuta te verwerken. De wijze van realisatie en levering is afhankelijk van het land waarnaar de bestelling wordt verstuurd.

5. het plaatsen van een bestelling in de Trade Master Sp. z o.o. online winkel betekent dat u de bepalingen van deze voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Trade Master Sp. z o.o. accepteert.

6. De informatie op de website van de onlinewinkel op www.tradeumaster.com, die zowel gericht is aan het grote publiek als aan een specifiek aangewezen klant/contractant, heeft een uitsluitend informatief en niet-bindend karakter van de Verkoper en vormt slechts een uitnodiging tot het plaatsen van Bestellingen door Kopers, op basis van de door hen opgegeven beschrijvingen van de goederen en de leveringsvoorwaarden, met inbegrip van de prijzen. Zij vormen in geen geval een aanbod in de zin van artikel 66 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, tenzij de Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk instemt met een dergelijke behandeling.

§2 Plaatsen van orders

1. Om een bestelling te kunnen plaatsen is het noodzakelijk om een actieve account te hebben in de online winkel Trade Master Sp. z o.o., d.w.z. om een login en wachtwoord te ontvangen voor toegang tot de online winkel.


3. Derde bestellingen moeten worden geplaatst via de website www.tradeumaster.com . Aanvaarding door de online winkel, elke geplaatste bestelling wordt bevestigd per e-mail, en via de informatie die wordt weergegeven in het Winkelsysteem. Aanvaarding van de bestelling staat gelijk aan het sluiten van een koopovereenkomst. Trade Master Sp. z o.o. is niet verantwoordelijk voor storingen in de verzending van e-mailbevestigingen, veroorzaakt door factoren waarop zij geen invloed hebben (bijv. storingen van mailservers, internetverbindingen, natuurrampen, storingen door derden).


4. Door het plaatsen van een bestelling via de website www.tradeumaster.com. De klant verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van dit reglement en verbindt zich ertoe het na te leven. In geval van niet-naleving van de bepalingen. Trade Master Sp. z o.o. heeft het recht om de bestelling zonder gevolgen te annuleren.

5. Trade Master Sp. z o.o. behoudt zich het recht voor om een minimale bestelhoeveelheid vast te stellen. Indien het niet mogelijk is een opdracht uit te voeren, is Trade Master Sp. z o.o. gerechtigd de opdrachtgever andere goederen van dezelfde of soortgelijke parameters aan te bieden. In geval van toestemming van de klant wordt de gewijzigde bestelling verwerkt. In geval van onenigheid zal de klant de voor de bestelling betaalde bedragen terugbetaald krijgen en zal Trade Master niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet verwerken van de bestelling.

6. De factuur wordt uitgereikt wanneer alle door de koper bestelde goederen zijn voltooid en klaar zijn voor verzending. De winkel geeft een verkoopdocument uit in de vorm van een BTW-factuur en facturen. Het plaatsen van een bestelling staat gelijk aan het machtigen van Trade Master Sp. z o.o. om een factuur uit te reiken voor de gekochte goederen zonder handtekening van de ontvanger. De klant geeft hierbij toestemming aan Trade Master Sp. z o.o. om een factuur per e-mail te sturen, zonder handtekening van de uitgever, zonder een gecertificeerde gekwalificeerde elektronische handtekening, in PDF-formaat. Een BTW-factuur wordt uitgereikt wanneer alle door de koper bestelde goederen zijn voltooid en klaar zijn voor verzending.

7. De koper kan alleen met schriftelijke toestemming van Trade Master Sp. z o.o. wijzigingen in de bestelling aanbrengen en deze eventueel annuleren op straffe van ongeldigheid.

8. Alle prijzen in de Shop worden uitgedrukt in EURO. De prijzen zijn weergegeven in nettowaarden. De transacties worden afgesloten in EURO. De winkel behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen. In dergelijke gevallen verbindt de Winkel zich ertoe de Klant onmiddellijk op de hoogte te brengen van de situatie. Indien de nieuwe prijs niet wordt geaccepteerd, wordt de order voor een bepaald product niet uitgevoerd en wordt het contract als niet gesloten beschouwd. In uitzonderlijke gevallen heeft de Winkel het recht om de prijs van lopende bestellingen, die reeds bevestigd (aanvaard) zijn door de bevestiging van de bestelling, te wijzigen.


9. De prijzen van sommige goederen zijn "nader overeen te komen" prijzen. Bij bestellingen van deze goederen ontvangt de klant na het plaatsen van een bestelling informatie over de prijs.
Tenzij anders overeengekomen, wordt de opdracht uitgevoerd onder de voorwaarden van het Incoterms 2010 EXW-hoofdkwartier of de afdeling van Trade Master Sp. z o.o.

 

§3 Uitvoering van de bestelling


1. De levering van de goederen gebeurt zoals gespecificeerd in de bestelling.

2. Informatie over de beschikbaarheid van het Product wordt voor elk product in de Online Store weergegeven.

3. Derde De koper kan, afhankelijk van de betalingsvoorwaarden, de bestelde goederen betalen door overschrijving op de bankrekening van Trade Master Sp. z o.o. vermeld in de bestelling vóór de uitvoering van de bestelling (vooruitbetaling) of, in het geval van toegekende handelskredieten, na ontvangst van de factuur, met vermelding in de titel van de overschrijving van het ordernummer en de gegevens van de koper. In geval van vooruitbetaling wordt de bestelling verwerkt (inclusief het plaatsen van een bestelling bij de fabrikant of leverancier) nadat de betaling is bijgeschreven op de bankrekening van Trade Master Sp. z o.o.

4. Elke zending wordt verstuurd door Trade Master Sp. z o.o. koeriersbedrijf. Kwesties in verband met de leveringsvoorwaarden worden geregeld door de voorschriften voor het verrichten van binnenlands vervoer en postdiensten van het koeriersbedrijf dat de levering uitvoert.

5. De in de bestelling vermelde uitvoeringstermijn wordt geraamd op de datum van de offerte en kan worden gewijzigd, aangezien deze termijn afhankelijk is van de uitvoering van de bestelling door de fabrikant. De tijd waarna de bestelde producten de koper bereiken, omvat ook het tijdstip van voltooiing van de bestelling en de tijd die het koeriersbedrijf nodig heeft om de zending op het door de koper aangegeven adres af te leveren, maar hier zijn alleen de werkdagen inbegrepen.

6. Voor bestellingen met een waarde van meer dan € 10.000 netto behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling pas uit te voeren na ondertekening van het verkoopcontract.

 

§4 Garantie/reputatie


1. De garantie voor de gekochte goederen wordt door Trade Master Sp. z o.o. verleend voor een periode van maximaal 12 maanden vanaf de datum van levering in overeenstemming met de volgende voorwaarden, tenzij op de garantiekaart anders is bepaald.

2. Partijen sluiten hierbij de aansprakelijkheid van Trade Master Sp. z o.o. uit onder de garantie voor fysieke gebreken van aan Koper verkochte goederen.

3. de aansprakelijkheid onder de garantie dekt alleen defecten die worden veroorzaakt door redenen die buiten de macht van de klant liggen.

4. Trade Master Sp. z o.o. is niet aansprakelijk voor gebreken in producten die het gevolg zijn van:

a. onjuist, niet in overeenstemming met het beoogde gebruik en de gebruiksaanwijzing van het product, onjuiste installatie, onderhoud, transport, lossen, opslag, fouten van de Koper en ontwerp- of uitvoeringsfouten van derden,

b. reparaties, verbouwingen en constructiewijzigingen, die door een onbevoegde entiteit anders dan Trade Master Sp. z o.o. worden uitgevoerd of als gevolg van het gebruik van door Trade Master Sp. z o.o. onbevoegde onderdelen zonder toestemming van Trade Master.

c. alle externe oorzaken, zoals mechanische of chemische schade, alsmede schade als gevolg van de gevolgen van natuurlijke slijtage, d.w.z. slijtage die niet het gevolg is van een materiaal- of fabricagefout, toevallige gebeurtenissen en overmacht.

5. Trade Master Sp. z o.o. is niet aansprakelijk jegens Koper voor gebreken aan producten die door Koper zijn gemaakt met behulp van door Trade Master Sp. z o.o. geleverde producten.

6. Een klacht kan alleen door de Koper worden ingediend. Rechten uit hoofde van de garantie kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder schriftelijke toestemming van Trade Master Sp. z o.o. De aansprakelijkheid onder de garantie is beperkt tot de nettowaarde van de geclaimde goederen die door het gebrek zijn aangetast.

7. De koper is verplicht de ontvangen goederen met de nodige zorgvuldigheid en rekening houdend met het professionele karakter van het bedrijf, onmiddellijk te onderzoeken op het bestaan van openlijke gebreken en tekorten in hoeveelheden. De koper is verplicht elk product vóór de installatie of het gebruik ervan te onderzoeken en Trade Master Sp. z o.o. onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele onregelmatigheden. Gebreken die niet op de bovenstaande wijze zijn gemeld, zijn niet vatbaar voor een klacht onder de garantie.

8. De klacht dient schriftelijk te worden ingediend en dient te bevatten: verkoopfactuurnummer, originele garantiekaart (indien van toepassing), fabrieksnummer van het apparaat, beschrijving van het defect.

9. Alvorens de zending in ontvangst te nemen (ontvangstbewijs op het cognossement) is de koper verplicht de verpakking van het product (en het product zelf indien mogelijk) zeer zorgvuldig te onderzoeken op zichtbare schade tijdens het transport en alle stappen te ondernemen om de aansprakelijkheid van de vervoerder vast te stellen en een passend schaderapport op te stellen.

10. Onmiddellijk na ontvangst van de zending (ontvangstbewijs op de vrachtbrief) dient de koper in aanwezigheid van de vervoerder het product uit te pakken en te onderzoeken op hoeveelheid en kwaliteit, met name op zichtbare schade die tijdens het transport kan zijn ontstaan. Eventuele gebreken of schade aan het product moeten in het schaderapport worden vermeld. Bij grote leveringen van goederen en/of leveringen in verzamelverpakking, die niet in aanwezigheid van de koerier kunnen worden gecontroleerd of te tijdrovend zouden zijn, is de koper verplicht de goederen grondig te onderzoeken en eventuele gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na de datum van aanvaarding van de levering, aan de verkoper te melden. Dit ontslaat de koper echter niet van de in punt 8 bedoelde verplichting.

11. De aanvaarding van de goederen door de koper zonder de in de punten 8 en 9 bedoelde zorgvuldigheid te betrachten, wordt geacht de juistheid van de levering te bevestigen.

12. het indienen van een klacht dient altijd schriftelijk te geschieden op het klachtenformulier en dient vergezeld te gaan van een schaderapport en fotodocumentatie overeenkomstig de instructies op dit formulier.

13. indien blijkt dat het gebrek het gevolg is van omstandigheden waarvoor Trade Master Sp. z o.o. niet verantwoordelijk is, zal de koper aan Trade Master Sp. z o.o. alle kosten vergoeden die verband houden met het klachtenproces, d.w.z. in het bijzonder de kosten van transport van producten, reizen, servicekosten, juridische kosten. De betaling van de in de vorige zin bedoelde kosten sluit niet uit dat Trade Master Sp. z o.o. aanspraak kan maken op schadevergoeding op algemene voorwaarden.

14. eventuele garantiereparaties door Trade Master Sp. z o.o. of bij de klant.

15. De kosten voor de verzending van de geadverteerde goederen ter reparatie en na de reparatie zijn voor rekening van de koper. Indien de klacht wordt geaccepteerd, zijn de kosten van het transport naar de klant voor rekening van Trade Master Sp. z o.o.

16. Vorderingen die voortvloeien uit

 

§5 Retourzendingen van goederen


1. Trade Master Sp. z o.o. heeft het recht om van Koper te verlangen dat deze de goederen, waarvoor Koper niet tijdig heeft betaald, geheel of gedeeltelijk retourneert, ongeacht in wiens bezit de goederen zich bevinden.

2. terugzending van de goederen is alleen mogelijk met de schriftelijke toestemming van de verkoper. Trade Master Sp. z o.o. kan de toestemming afhankelijk stellen van betaling door de Koper van de afwijking van het bedrag dat 20% (twintig) van de brutowaarde van de bestelling uitmaakt of hoger indien de kosten verbonden aan de aankoop en uitvoering van de bestelling dit bedrag overschrijden.

3. Derde De koper heeft het recht om de goederen met toestemming van de verkoper te retourneren, mits er geen schade aan de goederen en hun verpakking is en de volledige kosten van het transport van de geretourneerde goederen naar het magazijn van waaruit de levering aan de koper plaatsvond, worden gedekt.

4. Verrekening voor de geretourneerde goederen zal plaatsvinden door het uitgeven en leveren van een correctiefactuur aan de Koper, samen met een boekhoudkundige nota.

5. Het in aanmerking nemen van zaken met betrekking tot de mogelijkheid om de goederen te retourneren geldt alleen voor bestellingen tot 3 maanden na de datum van de factuur.

6. Binnen 30 dagen na de datum van aanvaarding van de retourzending ontvangt de koper documenten ter correctie van de bestaande afrekeningen.

7. Door zijn aard is de retourzending niet onderhevig aan op maat gemaakte pneumatische cilinders, gasveren, slangdelen en andere producten die op individuele bestelling worden gemaakt of geïmporteerd.

§6 Persoonsgegevens en privacybeleid


1. De door de klant verstrekte persoonsgegevens in het kader van de registratie, het plaatsen en de verwerking van de bestelling worden door Trade Master Sp. z o.o. verwerkt. Trade Master Sp. z o.o., ingeschreven bij de nationale rechtbank onder nummer: 0000840468, fiscaal identificatienummer: 899-287-94-12 REGON: 386022502 met plaats op 62 GwiadzISTA Straat / 12/2 53-413 WROCŁAW, die de beheerder van de persoonsgegevens is.

2. Het noodzakelijke element van de registratieprocedure, het plaatsen van een bestelling en de realisatie ervan is het geven door de klant van zijn persoonlijke gegevens, gemarkeerd als verplicht en de toestemming van de klant voor de verwerking van zijn persoonlijke gegevens gegeven tijdens de registratie. Het verstrekken van persoonsgegevens die als verplicht zijn gemarkeerd, is vrijwillig, maar het is noodzakelijk om de bestelling te registreren, te plaatsen en uit te voeren.

3. Derde De toestemming van de Klant voor de verwerking van persoonsgegevens wordt gegeven door het betreffende vakje op het formulier aan te vinken.

4. De verzamelde persoonsgegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, met uitzondering van de overdracht van gegevens aan de entiteit die deelneemt aan de uitvoering van het contract om de door de klant bestelde goederen te leveren. De omvang van de overgedragen gegevens is beperkt tot het noodzakelijke minimum.

5. De klant heeft het recht om toegang te krijgen tot de inhoud van zijn persoonlijke gegevens en deze te corrigeren. Hiervoor dient hij contact op te nemen met Trade Master Sp. z o.o., ingeschreven bij de nationale rechtbank onder nummer: 0000840468, fiscaal identificatienummer: 899-287-94-12 REGON: 386022502 met plaats op 62 STARS OF Straat / 12/2 53-413 WROCŁAW

6. De Klant heeft het recht om te informeren of en in hoeverre zijn persoonsgegevens worden verwerkt, alsmede over het doel en de omvang van de verwerking van zijn persoonsgegevens. Hiervoor dient hij contact op te nemen met Trade Master Sp. z o.o. op de wijze zoals aangegeven in punt 5 hierboven.

7. Trade Master Sp. z o.o. maakt gebruik van cookies, d.w.z. kleine tekstnummerbestanden, die worden opgeslagen door het ICT-systeem van de gebruiker (op de computer, telefoon of ander gebruikersapparaat van waaruit de verbinding met de website van Trade Master Sp. z o.o. is gemaakt) bij het surfen op de website www.tradeumaster.com, met inbegrip van eventuele subpagina's, en maken het mogelijk de gebruiker later te identificeren in geval van een hernieuwde verbinding vanaf het apparaat (bv. computer, telefoon) waarop ze zijn opgeslagen.

8. Cookies verzamelen gegevens over het gebruik van de website www.tradeumaster.com, met inbegrip van eventuele subpagina's, en hun belangrijkste doel is het gebruik van de Trade Master Sp. z o.o. website te vergemakkelijken. Het belangrijkste doel is om het gebruik van de website van Pneumat System Sp. z o.o. te vergemakkelijken, de pagina's van de website aan te passen aan de behoeften en verwachtingen van een bepaalde Gebruiker (personalisatie van de websitepagina's), de beweging van de Gebruiker binnen de website te onderzoeken.

9. Cookiebestanden worden in de Dienst gebruikt met toestemming van Gebruiker. De toestemming kan door een Gebruiker worden gegeven door middel van passende software-instellingen, met name de internetbrowser, die is geïnstalleerd in een telecommunicatieapparaat dat door een Gebruiker wordt gebruikt om de inhoud van de Dienst te bekijken.

10. Gebruiker van de Dienst kan ook op elk moment cookies in zijn browser beperken of uitschakelen door de instellingen ervan om cookies te blokkeren of om Gebruiker te waarschuwen voor het opslaan van cookies op het apparaat dat gebruikt wordt voor het browsen van de inhoud van de Dienst. In dit geval kan het echter gebeuren dat het gebruik van de website www.tradeumaster.com, inclusief eventuele subpagina's, minder efficiënt is, dat de gebruiker geen toegang heeft tot bepaalde inhoud en dat in extreme gevallen de correcte weergave van pagina's volledig wordt geblokkeerd.

11. Trade Master Sp. z o.o. verklaart dat de moderne beveiligings- en gegevenstoegangstechnieken die worden gebruikt om de dienst van de Shop te beschermen, ontworpen zijn om het hoogst mogelijke veiligheidsniveau te garanderen, maar om technische redenen kunnen zij de vertrouwelijkheid van de opgeslagen en verzonden informatie niet volledig garanderen. Het wordt aanbevolen om de huidige antivirussoftware te gebruiken op het apparaat waarmee de Klant verbinding maakt met de Store.

§7 Slotbepalingen


1. de exclusieve plaats van uitvoering van alle verplichtingen die voortvloeien uit de gesloten overeenkomsten is Wrocław.

2. De bepalingen van het reglement zijn uitsluitend onderworpen aan het Poolse recht en worden in overeenstemming daarmee geïnterpreteerd. De overeenkomsten die in het kader van de Trade Master Sp. z o.o. online shop worden gesloten, zijn uitsluitend onderworpen aan het Poolse recht.

3. Met betrekking tot alle geschillen die direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien, is de rechtbank die bevoegd is voor de statutaire zetel van Trade Master Sp. z o.o. bij uitsluiting bevoegd.

4. In zaken die niet geregeld zijn, zijn de bepalingen van het Poolse recht van toepassing, met name de bepalingen van het burgerlijk wetboek.

5. indien bepaalde bepalingen van dit reglement ongeldig of ondoeltreffend zouden zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid en de doeltreffendheid van de overige bepalingen. In een dergelijk geval verbinden de partijen zich ertoe dergelijke bepalingen vast te stellen die de voorafgaande wil van de partijen op doeltreffende wijze weerspiegelen, en bij gebrek aan consensus hierover zijn de relevante bepalingen van het toepasselijke recht van toepassing.

6. Trade Master Sp. z o.o. behoudt zich het recht voor om wijzigingen in dit reglement aan te brengen.

Eventuele wijzigingen in de bepalingen van dit reglement moeten door beide partijen worden overeengekomen en schriftelijk worden vastgelegd.

8. Dit reglement is van toepassing op de verkoop- en leveringscontracten die in de periode vanaf 07.09.2020 worden afgesloten.

9. Deze regels zijn niet van toepassing op overeenkomsten met consumenten.

 

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Sklep internetowy Shoper.pl